Historia powstania i funkcjonowania "Szkoły słonecznej" przy Zespole Szkół w Bielawie

15 - 26 lutego 1999 r.

G. Raganowicz, L. Staszewski, A. Stasiak i G. Błachut - nauczyciele z ZSZ w Bielawie przebywali w Austrii w miejscowości Pinkafeld na drugiej części szkolenia związanego z projektem "Szkoły Słonecznej" w ramach programu Leonardo da Vinci.

14 kwietnia 1999 r.

G. Raganowicz, A. Stasiak i G. Błachut - nauczyciele z ZSZ w Bielawie przebywali w Austrii, gdzie przystąpili do egzaminu i po pozytywnym jego zdaniu zdobyli wykształcenie: SOLARTEUR - specjalność termiczne urządzenia solarne i fotowoltaiczne urzadzenia.

18 października 1999 r.

Zarząd Miasta pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego o zapewnienie w budżecie 2000 roku środków finansowych na realizację projektu "Szkoły Słonecznej" przy Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie. Całkowity koszt realizacji projektu został określony na 200.000 marek. Strona niemiecka, która uczestniczy w tym przedsięwzięciu, już zadeklarowała kwotę 147 tys. marek na ten cel. Pozostałe środki zabezpiecza gmina.

23 - 25 maja 2000 r.

G. Raganowicz uczestniczył w konferencji w Munster poświęconej ujednoliceniu programów nauczania.

22 - 24 listopada 2000 r.

Trzyosobowa grupa przedstawicieli naszej szkoły - dyrektor Tadeusz Żurawski, Grzegorz Raganowicz - kierownik warsztatów szkolnych i Magdalena Czajka - nauczycielka języka niemieckiego - uczestniczyła w dniach w konferencji poświęconej wykorzystaniu energii odnawialnych, a szczególnie słonecznej, która odbyła się w Austrii w Pinkafeld, było to jednocześnie spotkanie dziewięciu europejskich szkół, które zajmują się tą tematyką i uczestniczą w unijnym programie Leonardo- Multiplikator-Projekt.

grudzień 2000 r.

rozpoczął się remont budynku B w naszej szkole, na dachu którego mają zostać zamontowane kolektory solarne;
Grzegorz Raganowicz, M. Kacprzak dostosowują podręczniki do nauki praktycznego wykorzystania energii słonecznej.

21 grudzień 2000 r.

w naszej szkole gościła telewizja regionalna TV5 z Wrocławia w związku z realizacją projektu "Szkoły Słoneczna", informacje zostały następnie pokazane w większości informacyjnych programów telewizyjnych w tym dniu.

23 marca 2001 r.

uroczyste otwarcie Szkoły Słonecznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, przyjechali również pedagodzy ze szkól partnerskich z Lingen, Hronowa i Jesenika a ponadto był Milan Nowak - dyrektor generalny słowacko-niemieckiej firmy Thermo Solar, dyrektor Szkoły Słonecznej w Pinkafeld Rauscher Werner oraz dyrektor Szkoły Słonecznej w Monachium Wilii Kirchensteiner, na początku referat "Per aspera ad astra - ekofilozoficzne motto XXI wieku kluczem do wykorzystania energii solarnej w naszym regionie" wygłosił mgr inż. Marek Kacprzak.

01 września 2001 r.

rozpoczyna działalność Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, powstałe na bazie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Bielawie. Urządzenia energetyki odnawialnej przechodzą w dyspozycję Centrum.

01 września 2002 r.

Zespół Szkół Zawodowych w Bielawie zostaje przekształcony w Zespół Szkół w Bielawie. Rozpoczynają się przygotowania do kształcenia uczniów w zawodzie „solarteur”.

17 października 2002 r.

otwarcie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie.

31 marca 2004 r.

złożenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wniosku o przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego polegającego na kształceniu w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

28 czerwca 2004 r.

uzyskanie zgody MENiS na realizację eksperymentu pedagogicznego; rozpoczęcie naboru do klasy eksperymentalnej.

01 września 2004 r.

rozpoczęcie cyklu kształcenia w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”; naukę rozpoczyna 28 uczniów.

30 maja 2005 r.

wizyta Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu pani Teresy Kalety; zwiedzanie Szkoły Słonecznej i Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.

31 sierpnia 2005 r.

zakończenie realizacji projektu „Iść w stronę słońca” doposażenie Szkoły Słonecznej i Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w nowe stanowiska dydaktyczne: stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, do badań solarnych systemów termicznych, wyposażone w inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych oraz współpracy z komputerem stanowisko dydaktyczne do montażu, uruchamiania oraz badań systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła z gruntowego wymiennika ciepła GWC. Wyposażone w inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych oraz współpracy z komputerem. stanowisko dydaktyczne do kompleksowego montażu i uruchamiania instalacji solarnej dla uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, wyposażone w inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych. stanowisko do badania Modelu Energii Czystej (ogniwa paliwowa). Wyposażone w inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych. Uroczyste przekazanie nowych stanowisk nastąpiło 23 września 2005 r.

31 sierpnia 2006 r.

zakończenie realizacji projektu „Słońcu naprzeciw” doposażenie Szkoły Słonecznej i Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w nowe stanowiska dydaktyczne: stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, wyposażone w kocioł do spalania biomasy z automatycznym podajnikiem, z możliwością ręcznego załadunku, wspomagany przez funkcjonującą w szkole instalację solarną. Stanowisko dydaktyczne do rozdrabniania biomasy na cele kotłowni ekologicznej do kotła z automatycznym podajnikiem oraz załadunkiem ręcznym. Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe do konwersji fotowoltaicznej energii promieniowania słonecznego, pracujące w układzie wyspowym, z możliwością podłączenia do sieci, wspomagane przez małą elektrownię wiatrową. Stanowisko dydaktyczne do kompleksowego montażu i uruchamiania pompy ciepła wyposażone w dolne i górne źródło ciepła oraz inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych. Uroczyste przekazanie nowych stanowisk nastąpiło 29 września 2006 r.

18 listopada 2006 r.

inauguracja roku akademickiego – rozpoczęcie I edycji studiów podyplomowych w zakresie energetyki odnawialnej, prowadzonych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

30 kwietnia 2008 r.

zakończenie cyklu kształcenia w klasie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”; naukę ukończyło 9 uczniów, którzy w czerwcu przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; rozpoczęcie ewaluacji i oceny eksperymentu pedagogicznego.

20 października 2008 r.

Odbyły się Miejskie Dni Inteligentnej Energii zorganizowane przez Urząd Miasta Bielawa oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Zespół Szkół w Bielawie i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w ramach międzynarodowego projektu pt. „Zarządzanie energią przez władze lokalne (Management of Domains Related to Energy in Local authorities MODEL)”. Dzięki zorganizowanej wystawie i ekspozycji firm zajmujących się energetyką odnawialną zarówno uczniowie bielawskich szkół oraz społeczność lokalna mieła okazję zdobyć wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, a także zobaczyć urządzenia energetyki odnawialnej w szkole i PCKP.

czerwiec 2008 r. - sierpień 2009 r.

Przeprowadzenie ewaluacji eksperymentu pedagogicznego. Przygotowanie dokumentów i przesłanie ich do oceny Polskiej Akademii Nauk i Politechnice Wrocławskiej, a następnie po uzyskaniu opinii jednostek naukowych odesłanie dokumentacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

08 października 2009 r.

inauguracja roku akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Bielawie. Ośrodek został uruchomiony w Zespole Szkół w Bielawie, a zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w salach szkoły oraz laboratoriach Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Zaoczne studia na Wydziale Mechaniczno- Energetycznym na kierunku energetyka rozpoczęło 24 studentów.

29 października 2009 r.

Konferencja Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej „Odnawialne Źródła Energii w Edukacji”, w której udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, placówek oświatowych i firm oraz członkowie Klastra. Podczas konferencji odbyło się wiele wystąpień i prezentacji m.in. Koordynatora Klastra pana Krzysztofa Brzozowskiego, Katarzyny Złotnickiej – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Andrzeja Hordyja – zastępcy Burmistrza Bielawy oraz członków Klastra Mirosława Sochy z firmy Gedeon oraz Kazimierza Herlendera z Politechniki Wrocławskiej. Dzięki przedstawieniu oczekiwań pracodawców oraz zaprezentowaniu możliwości kształcenia specjalistów z zakresu energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Bielawie i PCKP w Bielawie, możliwa była dalsza dyskusja i wypracowanie stanowiska Klastra wobec wprowadzenia zawodu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Stosowne pismo ze stanowiskiem Klastra skierowano następnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

grudzień 2009 r.

Rozpoczęcie prac przez nauczycieli Zespołu Szkół w Bielawie i Powiatowego Centrum Kształcenia w Bielawie pod kierunkiem specjalistów KOWEZiU w Warszawie nad podstawą programową i programem nauczania dla zawodu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

08 kwietnia 2010 r.

Podpisanie rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej, które poszerza klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego o 5 nowych: w tym o zawód „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

21 - 22 października 2010 r.

W Zespole Szkół i w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowano po raz pierwszy wykłady i zajęcia pokazowe dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wykłady i zajęcia zostały zorganizowane w ramach XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach i Gminnego Gimnazjum w Dzierżoniowie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach wysłuchali ciekawego wykładu „Energetyka odnawialna w laboratorium i praktycznym zastosowaniu” prowadzonego przez Pana mgr inż. Grzegorza Błachuta z Zespołu Szkół w Bielawie. Następnie uczestnicy przeszli do Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego gdzie mogli wziąć udział w cyklu zajęć pokazowych i warsztatach w następujących tematach: „Odnawialne źródła energii – słońce i wiatr”, „Praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, „Odnawialne źródła energii w laboratorium”. Pokazowe zajęcia praktyczne prowadzili pracownicy PCKP w Bielawie. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

07 kwietnia 2011 r.

23 marca 2001 r. w obecności wielu zaproszonych gości odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie uroczystość otwarcia Szkoły Słonecznej - pierwszej w Europie Środkowej i Wschodniej placówce edukacyjnej tego typu. Baza dydaktyczna Szkoły Słonecznej powstała dzięki pozyskaniu środków finansowych z niemieckiej fundacji ochrony środowiska DBU oraz przy wsparciu Miasta Bielawa oraz Powiatu Dzierżoniowskiego. Było to niewątpliwie wielkie i innowacyjne przedsięwzięcie, które ukierunkowało na kolejne lata działalność Szkoły oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie. Aby uczcić to wydarzenie w dniu 07 kwietnia 2011 r. w auli Zespołu Szkół w Bielawie oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego o godz. 10.00 odbędzie się konferen cja pt. "Innowacja w edukacji, energetyce i ekologii", skierowana m.in. do przedstawicieli władz, wyższych uczelni, dyrektorów szkół, firm wykonawczych oraz wszystkich którzy uczestniczyli w tworzeniu i rozwoju Szkoły Słonecznej.

18 - 22 października 2011 r.

W dniach 18-21.10.2011r. w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pt. „Nauka kluczem do natury” w Zespole Szkół w Bielawie i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie odbyły się po raz drugi wykłady i zajęcia pokazowe dotyczące odnawialnych źródeł energii. Celem zajęć było zapoznanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Ząbkowic Śląskich z funkcjonowaniem urządzeń energetyki odnawialnej oraz technologiami pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W wykładach i zajęciach pokazowych uczestniczyło ponad 200 osób.

W ramach festiwalu młodzież wysłuchała ciekawego wykładu „Energetyka odnawialna w laboratorium i praktycznym zastosowaniu” prowadzonego przez Pana mgr inż. Grzegorza Błachuta z Zespołu Szkół w Bielawie. Następnie uczestnicy przeszli do Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego gdzie mogli wziąć udział w cyklu zajęć pokazowych i warsztatach w następujących tematach: „Odnawialne źródła energii – słońce i wiatr”, „Praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, „Odnawialne źródła energii w laboratorium”. Pokazowe zajęcia praktyczne prowadzili pracownicy PCKP w Bielawie. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że zostanie ona powtórnie zorganizowana w przyszłym roku.

Poprawiony ( Piątek, 21 Marzec 2014 10:38 )